Chuyển đổi chữ tiếng việt sang không dấu - Remove unicode - Javascript

Chuyển đổi chữ tiếng việt sang không dấu - Remove unicode - Javascript
function removeUnicode(str) {
    if (typeof str != 'string') {
        return str;
    }
    str = str.toLowerCase();
    str = str.replace(/à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ/g, "a");
    str = str.replace(/è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ/g, "e");
    str = str.replace(/ì|í|ị|ỉ|ĩ/g, "i");
    str = str.replace(/ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ/g, "o");
    str = str.replace(/ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ/g, "u");
    str = str.replace(/ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ/g, "y");
    str = str.replace(/đ/g, "d");
    str = str.replace(/!|@|%|\^|\*|\(|\)|\+|\=|\<|\>|\?|\/|,|\.|\:|\;|\'|\"|\&|\#|\[|\]|~|$|_/g, "");
    str = str.replace(/-+-/g, " ");
    str = str.replace(/^\-+|\-+$/g, " ");
    return str;
}
Ngày: 14/10/2020 - đăng bởi: Nguyen Van Dat
Nguyen Van Dat 10/14/2020 10:35:56 AM

Tag: #HTML+CSS+Javascript

Tafalo:

----------------

x
Hỗ trợ
^
Hỗ trợ